Ác dâm và khổ dâm

Là một chứng bệnh lệch lạc tình dục.