Ác tính

Một thuật ngữ mô tả tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi và cuối cùng dẫn đến cái chết.