Alkaloids

Hợp chất hữu cơ có chưa nitơ, có cấu trúc dị vòng và phức tạp. Tên của các alkaloid thường kết thúc trong chữ -me.