Bạch cầu ái kiềm

Bạch cầu tham gia vào các phản ứng dị ứng.