Bện lở miệng (giộp môi)

Một mảng da nhỏ xung quanh miệng do khuẩn Herpes gây ra.