Bệnh lý xoắn sợi dây thần kinh

Một nhóm các dây thần kinh bị thoái hóa.