Bệnh tăng nhãn áp

Xảy ra khi đó áp suất của chất lỏng trong mắt rất cao, có khả năng gây nguy hiểm.