Biểu mô

Là các tế bào bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể và các cơ quan nội tạng.