Bỏng hóa chất

Bỏng do tiếp xúc với các hóa chất tại hộ gia đình hoặc tại khu công nghiệp.