Các thực phẩm kết hợp

Phương pháp dinh dưỡng tập trung vào thời gian tiêu hóa thức ăn là chủ yếu, lượng thức ăn và loại thực phẩm tiêu thụ thứ yếu.