Calo

Một đơn vị của nhiệt độ. Một calo dinh dưỡng tương đương với lượng nhiệt cần thiết để đun 1 kg nước sôi thêm 1 ° C.