Cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo

Một phương pháp phẫu thuật tuyến tiền liệt; mô tuyến tiền liệt dư thừa được loại bỏ bằng một thiết bị chèn qua dương vật.