Cắt hoàn toàn tuyến tiến liệt

Một hình thức của cắt bỏ tuyến tiền liệt - loại bỏ hoàn toàn của tuyến tiền liệt.