Chất dẫn truyền thần kinh cơ

Một trong những chất dẫn truyền các xung động thần kinh giữa các dây thân kinh và tế bào cơ.