Chất dẫn truyền thần kinh

Một chất thay đổ hoặc dẫn truyền xung thần kinh.