Chất trung gian gây sốc phản vệ

Chất trung gian gây sốc dị ứng phản vệ sản sinh từ đại bào.