Chế độ ăn loại trừ

Chế độ dinh dưỡng loại trừ dần các chất gây dị ứng để tìm chất dị ứng.