Chèn ép dây rốn

Dây rốn bị nén trong giai đoạn mang thai, lao động hoặc di chuyển.