Chỉ số lượng định gắng sức/ chỉ số cảm nhận gắng sức/ chỉ số RPE

Chỉ số cảm nhận của một người khi dùng sức (khả năng chịu đựng cường độ tập luyện).