Chiết xuất

Là chất thu từ các sản phẩm thiên nhiên sau khi đã loại bỏ dung môi (chất được dùng lúc đầu để chiết xuất). Các sản phẩm phổ biến gồm các chiết xuất từ chất lỏng, chiết xuất từ chất rắn, chất chiết xuất từ bột, cồn thuốc, và các chiết xuất từ thiên nhiên.