Chính thể luận

Một lý thuyết cho rằng thiên nhiên rất thiêng liêng. Những người theo lí luận này khẳng định rằng vũ trụ không bị gián đoạn và rằng tất cả mọi thứ đều được kết nối với nhau.