Chứng bệnh gây ra do khám bệnh

Thuật ngữ được dùng để chỉ bệnh xảy ra do điều kiện y tế hoặc chuẩn đoán của bác sĩ gây ra bệnh.