Chụp X quang bể thận bằng đường tĩnh mạch

Các hình chụp X quang của thận và bàng quang sau khi tiêm thuốc cản quang qua đường tĩnh mạch. Còn được gọi là IVP.