Cơ mông lớn nhất

Là một trong số ba cơ mông và là cơ mông lớn nhất.