Cơn gò sinh lý (Braxton Hicks)

Là những cơn đau nhẹ, thường được coi là chuyển dạ giả.