Đạo Cabala

Là một phiên âm khác của "kabbalah", một hệ thống huyền bí của đạo Do Thái.