Dị ứng

Thường có nhiều loại dị ứng khác nhau, gồm có cả bệnh chàm bội nhiễm, và hen suyễn.