Độc tố mycotoxin

Một loại độc tố được tiết ra từ nấm hoặc men.