Dung tích hồng cầu

Phần trăm thể tích của máu mà các tế bào máu (chủ yếu là hồng cầu) chiếm giữ.