Đường đa

Một phân tử bao gồm nhiều phân tử đường liên kết với nhau.