Đường đơn Glucose

Loại đường đơn này là năng lượng chính trong cơ thể.