Đường đơn

Loại đường đơn giản chỉ có một phân tử như fructose hoặc glucose.