Enzym Bromelain

Các enzyme protein tiêu hoá được tìm thấy trong dứa.