Enzyme chứa kim loại

Phân tử enzyme chứa ion kim loại, ion kim loại có vai trò là hoạt chất của enzyme.