Enzyme

Một chất xúc tác hữu cơ nhằm đẩy nhanh các phản ứng hóa học.