Gân kheo

Đây là ba cơ chính ở mặt sau của đùi. Những cơ này hoạt động giống như cơ gấp của đầu gối.