Giả dược

Là một chất trơ, không có tác dụng chữa bệnh. Được dùng để kiểm tra tính hiệu quả của một chất khác.