Hợp chất kích thích tố nữ

Một hợp chất từ thực vật gây ảnh hưởng đến estrogen.