Hun khói

Một thuật ngữ nấu ăn chỉ phương pháp bảo quản thịt cá bằng cách hun khói.