Khả năng tự miễn dịch

Các kháng thể chống lại sự phát triển của các bất thường trong cơ thể.