Kháng nguyên

Một chất khi đưa vào cơ thể sẽ bị các kháng thể chống lại nó.