Kháng thể đơn dòng

Một kháng thể di truyền cụ thể đối với một kháng nguyên cụ thể.