Không được chính thức công nhận

Một tổ chức không có quyền được ủy quyền, phê duyệt hoặc ủy nhiệm. Các cơ sở giáo dục, bệnh viện, và các tổ chức khác cần phải có giấy chứng nhận để chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể.