Không tự chủ, không kiểm soát được

Không có khả năng kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện.