Kiểm tra dòng chảy của nước tiểu

Xét nghiệm kiểm tra dòng chảy nước tiểu.