Kinh dịch

Một cuốn sách cổ đại Trung Quốc mô tả các khái niệm của Đạo giáo tự nhiên, âm và dương. Cuốn sách này cũng được gọi là Sách Thay đổi.