Loại thuốc giống phó giao cảm

Một loại thuốc ngăn chặn sự phân hủy của acetylcholine.