Lượng oxy tối đa con người sử dụng khi vận động

Lượng oxy tối đa con người sử dụng khi vận động.