Mầm bệnh, nguồn bệnh

Bất kỳ tác nhân nào, đặc biệt là vi sinh vật có thể gây bệnh.