Ngân hàng cuống rốn

Lưu trữ tế bào máu từ dây rốn. Lượng máu này có thể được dùng nếu sau này trẻ có yêu cầu phải cấy ghép tủy xương. Tế bào gốc máu cuống rốn có thể được sử dụng để tái tạo hệ thống miễn dịch cho trẻ mà không cần phải chờ sự hiến tặng từ người khác.